Zápis z jednání KMČ dne 6. 6. 2011

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR – HRADISKO

Zápis ze schůzky

I. Zahájení

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 6.6.2011 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II. Prezence – předseda zahájil schůzku.

Přítomni: předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, Ing. Kropáč,

Ing. Cupák, p. Ryzner, A. Svobodová DiS.

Nepřítomen: F. Polák

Hosté: Městská policie č. 187, p. Pavel Venháč

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise bez připomínek.

IV. Zápis z jednání komise

1. Informace – Svoz bioodpadu:

Bioodpad svoz 1x za 14 dní – sudý týden – úterý (14.6., 28.6., 12.7….)

Komunální odpad svoz 1x za 14 dní – lichý týden – pátek (10.6., 24.6, 8.7….)

2. Dětské hřiště Černovír:

Předloženy 3 varianty návrhů řešení dětského hřiště. Komise jednomyslně doporučuje výstabu

hřiště v lokalitě ul. U Stavu ve variantě č. 2 La Plata pro děti od 0-5 let a 6 – 12 let. Komise pověřuje

Ing. Chrenka projednáním přesného umístění hřiště – komise doporučuje umístění hřiště

v co největší vzdálenosti od prostoru s popelnicemi tříděného odpadu ve směru k Frajtovu

náměstí/přístupové cestě k sokolovně a doplnění varianty herními prvky a lavičkami tak, aby

se maximálně vyčerpal přidělený rozpočet – v jednání.

3. Komise bere na vědomí činnosti Technických služeb (TS) na měsíc červen 2011.

4. Informace TS – uzavření Sběrového dvora v Neředíně – probíhá rekonstrukce od 1.5.2011 do

konce října 2011. Je posílen provoz Sběrového dvora v Hodolanech (Po – So denně od

8.00-20.00 hod.) – více informací v Radničních listech č. 4/2011.

5. Po sdělení Povodí Moravy KMČ upozorňuje, že jízda motorovými vozidly po koruně hráze řeky

Moravy dle Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách je zakázána. KMČ doporučuje umístit dopravní

značky se zákazem vjezdu motorových vozidel.

6. Informace o dopravních značkách – policie byla informována o chybějící dopr. značce před

žel. nadjezdem k vodárně u lesa (zákaz vjezdu) a o dopr. značce (přednost v jízdě) u obchodu

na Frajtově nám., která není pevně umístěna. Odbor dopravy zjišťuje okolnosti a sjedná

nápravu.

7. MMOL odbor ŽP vydal stavební povolení „Rozhodnutí veřejnou vyhláškou“ na „Dobudování

kanalizace v ul. Heydukova – rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu“, č.j. SMOL/ŽP/55/

/890/2011/Sk.

8. Informace – investiční návrhy na opravu komunikací:

– ul. Černovírská

– komunikace vedle hřbitova směrem k býv. ŠS

9. Návrhy KMČ na opravu chodníků a komunikací:

– v ul. Hlušovická 2 – předláždění

– ul. Jablonského 58 – 60 – předláždění

– roh ul. U Háje 1 a Severní 3 – předláždění

– vybudování chodníku v ul. Žitná 4 – 8 – před zahrádkami naproti RD

– návrh na opravu cesty od ul. Hlušovická směrem lesu

10. Statutární město Olomouc

  • · prodej zahrádky v lokalitě Jezuitská, č.j. SMOl/Maj/22/4708/2009/Št
  • · pronájem pozemku – zahrádky u řeky Moravy, č.j. SMOL/Maj/22/2047/2011/Pr

Komise souhlasí.

11. Různé:

– KMČ jednohlasně zvolila místopředsedu komise Ing. Kropáče

– KMČ vznáší požadavek na TS – ořez přerostlých keřů na chodníku od ul. Heydukova po

most přes Moravu

– komise bere na vědomí dopis starosty Sokola Černovír ohledně výzvy k vybudování multifunkčního

sportoviště v areálu sokolovny. Komise vyzývá vedení Sokola Černovír k iniciaci

schůzky oslovených zástupců – KMČ č.1, SDH Černovír a Slovanu Černovír – probíhá.

12. Informace:

Dne 25.6.2011 v 14.00 hod. se bude na hřišti u černovírského lesa konat výroční nohejbalový

turnaj nazvaný „10 let poté“. Před 10 lety se konal velký nohejbalový turnaj, který byl zapsán

do Guinessovy knihy rekordů. Vzpomínková akce bude s občerstvením a programem.

V. Ukončení:

Předseda ukončil schůzku v 20.10 hod.

Příští schůzka se bude konat 11. července 2011 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.

Zapsala: Dagmar Rudolfová

Zápis schválil: Ing. Zdeněk Blaťák

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.