Zápis z jednání KMČ dne 11. 7. 2011

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR – HRADISKO

Zápis ze schůzky

I. Zahájení

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 11.7.2011 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II. Prezence – předseda zahájil schůzku.

Přítomni: předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, Ing. Cupák,

p. Ryzner, A. Svobodová DiS.

Nepřítomen: F. Polák, Ing. Kropáč

Hosté: Městská policie č. 187, 175, RNDr. Menšíková

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise bez připomínek.

IV. Zápis z jednání komise

1. KMČ č. 1 se seznámila s podnětem o doplnění žádosti k vydání územního rozhodnutí o umístění

stavby „Komunikace a inženýrské sítě“ v ul. Žitná, Polní a malé Vlčiny – dopravní přístupnost

do daných lokalit. KMČ č. 1 se rozhodla podpořit tuto výzvu obyvatel těchto ulic. Jedná se

o výzvu k doplnění žádosti o vydání územního povolení č.j. SMOL/ÚSO/77/1498/2010/Še.

2. Zákaz jízdy motorových vozidel po koruně hráze řeky Moravy:

Na základě jednání předsedy komise se zástupcem Povodí Moravy bylo domluveno opětovné

usazení velkých kamenů na možné vjezdy na hráz, tyto kameny budou opatřeny výstražným

nátěrem. Toto opatření bude provizorní a to do doby, než bude hráz dobudována do konečného

stavu a vjezdy budou zabezpečeny závorami.

3. Informace TS – uzavření Sběrového dvora v Neředíně – probíhá rekonstrukce od 1.5.2011 do

konce října 2011. Je posílen provoz Sběrového dvora v Hodolanech (Po – So denně od 8.00-

20.00 hod.) – více informací v Radničních listech č. 4/2011.

4. Informace o dopravních značkách – policie byla informována o chybějící dopr. značce před

žel. nadjezdem k vodárně u lesa (zákaz vjezdu) a o dopr. značce (přednost v jízdě) u obchodu

na Frajtově nám., která není pevně umístěna. Odbor dopravy zjišťuje okolnosti a sjedná nápravu.

5. Návrhy KMČ na opravu chodníků:

– v ul. Hlušovická 2

– ul. Jablonského 58 – 60, 68

– roh ul. U Háje 1 a Severní 3 – předláždění

– vybudování chodníku v ul. Žitná 4 – 8 – před zahrádkami naproti RD

– návrh na opravu cesty od ul. Hlušovická směrem k lesu

– návrh na opravu chodníku Na Partkách (konec ulice směrem k ul. Severní)

6. Návrhy KMČ č. 1 na drobné opravy:

– požadavek na nátěry sloupů veřejného osvětlení – ul. Stratilova, Frajtovo nám., U Stavu

– požadavek na opravu výtluků – ul. Benýšková, Sušilovo nám., ul. Na Vlčinci, Frajtovo nám.

– před obchodem

7. Statutární město Olomouc

  • · pronájem zahrádky u Kl. Hradiska, č.j. SMOl/Maj/22/2857/2011/Pr
  • · pronájem zahrádky ul. Heydukova, č.j. SMOL/Maj/22/3307/2011/Pr
  • · předložena žádost ve věci obslužnosti ranního spoje autobusu č. 15 (zkrácení času na

konečné zastávce)

Komise souhlasí.

8. Různé:

– komise jednohlasně souhlasí s nákupem antuky ve výši 15 tis. Kč na úpravu nohejbalového hřiště u lesa

– do návrhu komise na opravy chodníku byl doplněn požadavek RNDr. Menšíkové na doplnění

chybějících dlaždic v ul. Jablonského a dodatečný návrh pí Vychodilové na opravu

části chodníku v ul. Na Partkách.

V. Úkoly:

– členové komise do příští schůzky podají návrhy na větší investiční akce na příští rok.

VI. Ukončení:

Předseda ukončil schůzku v 20.10 hod.

Příští schůzka se bude konat 5.září 2011 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.

Zapsala: Dagmar Rudolfová

Zápis schválil: Ing. Zdeněk Blaťák

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.